Excl. btw prijzen zichtbaar na registreren
Bestellen mogelijk vanaf €125,00
9.6/10 score voor service
Klanten support 24/7

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Taste4Friends B.V. 2019

Algemene voorwaarden van NOBA's FI B.V. (Taste4Friends) gevestigd te Maastricht, hierna te noemen Taste4Friends. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg onder nummer 73231509.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Taste4Friends en een Afnemer waarop Taste4Friends deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Taste4Friends, voor de uitvoering waarvan door Taste4Friends derden dienen te worden betrokken.

 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Taste4Friends en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Taste4Friends en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 8. Indien Taste4Friends niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Taste4Friends in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Taste4Friends zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van dertig (30) dagen Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een offerte of aanbieding vervalt na het verstrijken van voormelde termijn of indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

 2. Taste4Friends kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief btw in Euro en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Taste4Friends daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Taste4Friends anders aangeeft.

 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Taste4Friends niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Taste4Friends en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 2. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer Taste4Friends derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Taste4Friends dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 3. Indien Taste4Friends gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan Taste4Friends ter beschikking heeft gesteld.

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Taste4Friends. De Afnemer is

  verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Taste4Friends gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

 2. Taste4Friends is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

 3. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Taste4Friends de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Taste4Friends zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Taste4Friends gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Taste4Friends bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Taste4Friends op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Taste4Friends een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

 6. Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Taste4Friends gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Taste4Friends daardoor direct of indirect ontstaan.

 7. Indien Taste4Friends met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is Taste4Friends niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 8. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Taste4Friends alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Taste4Friends rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

    1. Taste4Friends is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst  
        te ontbinden, indien:

        de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
        na het sluiten van de overeenkomst Taste4Friends ter kennis gekomen omstandigheden goede      
        grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen; de Afnemer bij het sluiten  
        van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen
        uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; Indien door de vertraging aan de
        zijde van de Afnemer niet langer van Taste4Friends kan worden gevergd dat hij de
        overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Taste4Friends
        gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is Taste4Friends bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Taste4Friends kan worden gevergd.

 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Taste4Friends op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Taste4Friends de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 3. Indien Taste4Friends tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 4. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is Taste4Friends gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 5. Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Taste4Friends gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Taste4Friends vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Taste4Friends op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 7. Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

 1. Taste4Friends is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Taste4Friends geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vino&Friends Store niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, in het bijzonder maar niet beperkt tot elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van NOBA's FI of in de onderneming van een derde van wie Taste4Friends goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie Vino&Friends Store goederen en/of diensten betrekt. Taste4Friends heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Taste4Friends zijn verbintenis had moeten nakomen.

 3. Taste4Friends kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Voor zoveel Taste4Friends ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Taste4Friends gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Taste4Friends aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Taste4Friends aangegeven. Taste4Friends is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. Taste4Friends heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 4. Taste4Friends kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Taste4Friends kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 5. De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Taste4Friends verschuldigde.

 6. Bezwaren over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan Taste4Friends te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 7. Taste4Friends behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

 8. Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Taste4Friends echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Taste4Friends in het kader van de overeenkomst geleverde zaken en goederen blijven eigendom van Taste4Friends totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met Taste4Friends gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 2. Door Taste4Friends geleverde zaken en goederen, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

 3. De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Taste4Friends veilig te stellen.

 4. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Taste4Friends daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

 5. De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Taste4Friends ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Taste4Friends gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens Taste4Friends bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 6. Voor het geval Taste4Friends zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Taste4Friends en door Taste4Friends aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Taste4Friends zich bevinden en die zaken terug te nemen.


Artikel 8 Leveringen en leveringstermijn

 1. De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.

 2. Taste4Friends zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.

 3. Taste4Friends is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door Taste4Friends gedragen.

 4. Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De koper verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.

 5. Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Taste4Friends is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.

 6. Taste4Friends stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

Artikel 9 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Taste4Friends te leveren zaken en goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken en goederen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Taste4Friends kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Taste4Friends verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit: onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan;
  onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en/of door derden;
  indien zonder schriftelijke toestemming van Taste4Friends, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, wanneer aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
  het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Taste4Friends geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

 1. De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk aan Taste4Friends te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Taste4Friends te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vino&Friends Store in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient Taste4Friends in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

 2. Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

 3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande tijdig is gereclameerd en de aard van het gebrek onder de garantie valt, dan zal Taste4Friends de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van Taste4Friends, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan Taste4Friends te retourneren en de eigendom daarover aan Vino&Friends Store te verschaffen, tenzij Taste4Friends anders aangeeft.

 1. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Taste4Friends daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

 2. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Taste4Friends en de door Vino&Friends Store bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 4. De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door leverancier worden uitgesloten.

 5. Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daaropvolgende oogstjaar te leveren (wijnen).

 6. Leverancier garandeert dat, als de door opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder kosten kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt direct door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd (wijnen).

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Indien Taste4Friends aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Taste4Friends is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Taste4Friends is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. Indien Taste4Friends aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Taste4Friends beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. De aansprakelijkheid van Taste4Friends is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 2. Taste4Friends is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten

  ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Taste4Friends aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Taste4Friends toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 4. Taste4Friends is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Taste4Friends of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Risico-overgang

    1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer vanaf het moment    
        van de levering van de zaken dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering
        krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Afnemer vrijwaart Taste4Friends voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Taste4Friends toerekenbaar is.

 2. Indien Taste4Friends uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden Taste4Friends zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Taste4Friends, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Taste4Friends en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

Artikel 13 Intellectuele eigendom

 1. Taste4Friends behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Taste4Friends heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 2. In geval van (verregaande) samenwerking mag deze samenwerking op enigerlei wijze door opdrachtgever enkel kenbaar gemaakt worden na uitdrukkelijke schriftelijke danwel per e-mail toestemming door NOBA's FI B.V. Dit is inclusief het gebruik van de merknamen NOBA's FI / Taste4Friends en alle afleidingen van deze merknaam. Dit geldt voor alle uitingen inclusief menukaarten, websites, social mediakanalen, etc.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Taste4Friends partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. De rechter in de vestigingsplaats van Taste4Friends is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Taste4Friends het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Geen verzendkosten

bestellen al mogelijk vanaf €125,00

Full service

Klanten statistieken

meer dan 300

 

 

is toegevoegd aan uw winkelwagen.

Niet op voorraad

Het gewenste aantal voor “” is niet beschikbaar.